Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

Υποβολή Απολογιστικών Στοιχείων και Εκθέσεων Απολογισμού Προγραμμάτων Α.Υ. και Π.Θ., (Β' ΦΑΣΗ) Έκδοση Βεβαιώσεων του σχολικού έτους 2019-2020

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που συνέχισαν τα προγράμματα Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 79827/ΓΔ4/24-06-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα "Επέκταση χρόνου υλοποίησης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων του διδακτικού έτους 2019-2020", σύμφωνα με την οποία τα ως άνω προγράμματα δύνανται να συνεχιστούν και ολοκληρωθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020, , να συμπληρώσουν τα απολογιστικά στοιχεία των προγραμμάτων τους στις παρακάτω ηλεκτρονικές φόρμες.

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, καθώς και η αποστολή των απολογιστικών εκθέσεων και του παραχθέντος υλικού των προγραμμάτων που ολοκληρώθηκαν (σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. Αριθμ. πρωτ. 190790/Δ7/04-12-2019 Σχεδιασμού και Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων), παρατείνεται έως και τις 7 Νοεμβρίου 2020. Ολοκληρωμένα θεωρούνται τα προγράμματα που συμπλήρωσαν 4 μήνες υλοποίησης (με συναντήσεις δια ζώσης και διαδικτυακές ), έχουν συμπληρωθεί τα ερωτηματολόγια απολογισμού και εφόσον έχουν σταλεί οι απολογιστικές εκθέσεις ή/και το παραχθέν υλικό.

Όλες οι βεβαιώσεις για τα προγράμματα Α.Υ. και Π.Θ. που ολοκληρώθηκαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος ή θα ολοκληρωθούν έως τις 31 Οκτωβρίου θα χορηγηθούν στους εκπαιδευτικούς από τις 15 Νοεμβρίου και μετά.

Επέκταση χρόνου υλοποίησης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων) και των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας του διδακτικού έτους 2019-2020

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο 79827/ΓΔ4 24-06-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ, λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών και της λήψης σχετικών μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19 2020, τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας & Πολιτιστικών Θεμάτων), καθώς και τα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας που υλοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. δύνανται, να συνεχιστούν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021 και να ολοκληρωθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη νομοθεσία που ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή της υλοποίησής τους.

Έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας 

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2020-2021

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων)

για το σχολικό έτος 2020-2021

(Απόσπασμα από την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.)

1. Πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (στο εξής ΠΣΔ)

 1.1. Χρονική Διάρκεια ΠΣΔ

Τα ΠΣΔ που υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων διαρκούν τουλάχιστον τρεις (3) μήνες και υλοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος και μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων.

 1.2. Υλοποίηση των ΠΣΔ σε σχέση με το ωρολόγιο πρόγραμμα

Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων υλοποιούνται:

•             στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εντός ωρολογίου προγράμματος, σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 109),

•             στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εκτός ωρολογίου προγράμματος, με εξαίρεση τους/τις μαθητές/τριες των ΕΠΑΛ που λαμβάνουν μέρος σε σχολικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στην Α΄ ΕΠΑΛ.

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να υλοποιούνται ΠΣΔ και εντός του ωρολογίου προγράμματος, αξιοποιώντας τη δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

 1.3. Εμπλεκόμενοι/νες εκπαιδευτικοί στα ΠΣΔ

Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί έως και τρία (3) Προγράμματα συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Αγωγής Σταδιοδρομίας, σε ένα εκ των οποίων δύναται να ορίζεται ως Συντονιστής/στρια.

Σε κάθε Πρόγραμμα συμμετέχουν έως τρεις (3) εκπαιδευτικοί.

Στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάθε Πρόγραμμα ορίζεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο, το οποίο αναγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου.

Με το πρακτικό αυτό εγκρίνεται το Πρόγραμμα και αντίγραφό του συνοδεύει το «Σχέδιο υποβολής Προγράμματος» (βλέπε παράρτημα).

Για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ισχύουν τα ανωτέρω, αντιστοίχως για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Κάθε Πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από τριμελή ομάδα εκπαιδευτικών και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή/και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ανά Τμήμα ή ομάδα μαθητών/τριών, αξιοποιώντας τη δυνατότητα διεπιστημονικής προσέγγισης και συνεργασίας.

Επισημαίνεται ότι για όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο Προγράμματα δεν προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς η συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου.

 1.4. Συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες στα ΠΣΔ

•             Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) ΠΣΔ.

•             Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε προγράμματα που υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων αυτών.

 1.5. Συγκρότηση Μαθητικών Ομάδων

Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την υλοποίηση ΠΣΔ συγκροτούν μαθητικές ομάδες όπως παρακάτω, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία ως προς τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας:

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Α) Γενική Εκπαίδευση:

από το σύνολο των μαθητών/τριών ή ομάδα μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος

Β) Επαγγελματική Εκπαίδευση:

από το σύνολο των μαθητών/τριών ή ομάδα μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Οι μαθητικές ομάδες συγκροτούνται: από το σύνολο των μαθητών/τριών ή ομάδα μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος

 1.6. Συνεργασίες με φορείς του ΥΠΑΙΘ/φυσικά πρόσωπα/άλλους φορείς

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των ΠΣΔ οι σχολικές μονάδες δύνανται: (α) να συνεργάζονται με δημόσιους οργανισμούς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ, άλλους κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς κ.ά., οι οποίοι υλοποιούν προγράμματα/δράσεις εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΑΙΘ και (β) να αξιοποιούν εκπαιδευτικό υλικό φορέων, εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘ.

Σε ό,τι αφορά προγράμματα φορέων που έχουν εγκριθεί από το ΥΠΑΙΘ, οι εκπαιδευτικοί δύνανται να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-gate.minedu.gov.gr

1.7. Συμμετοχή σε θεματικά δίκτυα

Στο πλαίσιο υλοποίησης ΠΣΔ υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε θεματικά δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Αγωγής Υγείας (ΑΥ), Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΘ) (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, διεθνή), τα οποία είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ.

 1.8. Προθεσμία υποβολής Προγραμμάτων

Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν έως τις 30 Οκτωβρίου 2020, στον αντίστοιχο Υπεύθυνο/η της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ως εξής:.

•             Αποστολή στη ΔΔΕ Β’ Αθήνας (υπόψη Υπεύθυνης Π.Ε.) του  Παράρτημα 1 Σχέδιο Υποβολής 2020-2021 (word), με συνημμένη ονομαστική κατάσταση των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών και αντίγραφο της Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων.

  • Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfelFcOx8hlXQBQ6xIU8lqqpCN4eaSIH2fjdZ7OA86r8JeUTg/viewform

Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ

(https://drive.google.com/file/d/1xegVrlnqq6ZaIVfpC7QeZEHok4WfIWw_/view)

 


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

•     Υγειονομική κρίση: Περιβάλλον, Πολιτισμός

•     Υγιεινή διατροφή

•     Στοματική υγιεινή

•     Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

•     Πρόληψη ατυχημάτων - πρώτες βοήθειες

•     Οδική ασφάλεια - κυκλοφοριακή αγωγή

•     Πολιτική προστασία, πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων/σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές

•     Εθελοντισμός - αλληλεγγύη

•     Ενεργός πολίτης - διαμόρφωση δημοκρατικής συνείδησης

•     Ανθρώπινα δικαιώματα - δικαιώματα του παιδιού

•     Μετανάστευση - πρόσφυγες: αποδοχή και κοινωνική συμβίωση

•     Κοινωνική ένταξη - ισότητα ευκαιριών

•     Διαφυλικές σχέσεις

•     Σεξουαλική αγωγή

•     Πρόληψη χρήσης ναρκωτικών ουσιών

•     Πρόληψη καπνίσματος

•     Πρόληψη χρήσης οινοπνευματωδών

•     Αγωγή του καταναλωτή

•     Ασφαλής χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου - διαδικτυακάς εκφοβισμός

•     Πρόληψη κι αντιμετώπιση της βίας και του σχολικού εκφοβισμού

•     Διαπροσωπικές σχέσεις - διαχείριση συγκρούσεων

•     Ψυχική υγεία - συναισθηματική αγωγή

•     Αξίες ζωής (σεβασμός, αγάπη, ειρήνη, ανεκτικότητα, τιμιότητα κ.ά.)

•     Αγωγή υγείας στο αειφόρο σχολείο

•     Άλλο (στην κατηγορία αυτή εντάσσεται οποιοδήποτε πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται στις ως άνω κατηγορίες)

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

•     Υγειονομική κρίση: Περιβάλλον, Πολιτισμός

•     Αειφόρο Σχολείο, αειφορική διαχείριση υλικών και άυλων πόρων της κοινότητας

•      Βιώσιμη ανάπτυξη

•     Αειφόρος κατοικία, βιοκλιματική αρχιτεκτονική, ασφάλεια των τεχνο-υποδομών στο δομημένο περιβάλλον, βιώσιμοι ελεύθεροι χώροι-αειφορική χρήση και αξιοποίησή τους

•      Ενεργειακό ζήτημα, οικολογικό/ενεργειακό αποτύπωμα στο σχολείο και στο σπίτι, εναλλακτικές μορφές ενέργειας

•      Κλιματική αλλαγή

•     Τοπικό φυσικό περιβάλλον, τοπικά οικοσυστήματα, βιοποικιλότητα, απειλούμενα είδη, προστατευόμενες περιοχές

•     Διατήρηση και προστασία αστικού και περιαστικού πρασίνου

•     Αλλαγή χρήσεων γης, αστυφιλία, οικολογική επιβάρυνση

•      Βιοτεχνολογικές εφαρμογές και περιβάλλον

•     Διαχείριση Φυσικών Πόρων και βιωσιμότητα

•     Οικοσυστήματα, δομή και λειτουργία χερσαίων και υδατικών συστημάτων

•      Ρύπανση, μόλυνση και υποβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

•      Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και διαχείρισή τους

•     Αστική ανάπτυξη, οδικά δίκτυα, ασφαλής χρήση των δημοσίων χώρων

•     Αγροτική ανάπτυξη, τουρισμός, εναλλακτικός/οικολογικός τουρισμός

•      Περιβάλλον και μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι

•      Περιβάλλον και ιστορία, μυθολογία, λαογραφία, τέχνη

•      Καταναλωτικά πρότυπα και περιβάλλον

•     Το περιβάλλον ως πεδίο συνάντησης των πολιτισμών

•      Βιομηχανική ρύπανση-γεωργική ρύπανση

•      Ηλιακή ακτινοβολία, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και επιπτώσεις

•     Αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στην εκπαίδευση για τον περιβάλλον (π.χ. παραγωγή βίντεο, κινούμενη εικόνα, ψηφιακή τέχνη )

•     Άλλο (στην κατηγορία αυτή εντάσσεται οποιοδήποτε πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται στις ως άνω κατηγορίες)

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

•     Υγειονομική κρίση: Περιβάλλον, Πολιτισμός

•     Αειφορία και υλικός-άυλος πολιτισμός (ήθη, έθιμα, λαϊκή παράδοση, λαϊκή τέχνη κ.ά.) - λαογραφία - πολιτιστική κληρονομιά- τοπική ιστορία- ιστορία και πολιτισμός, ιστορία, μυθολογία

•     Επιστήμες και Τέχνες

•     Μουσική - Χορός - Κινηματογράφος -Φωτογραφία - Εικαστικές τέχνες - Θέατρο, Θέατρο σκιών, Θεατρικά κείμενα, Κουκλοθέατρο

•     Μουσειακή Αγωγή

•     Θέματα διαπολιτισμικότητας - πολιτισμική πολυμορφία, πολιτισμικές συνήθειες των λαών, λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία μεταξύ των λαών

•     Εκπαίδευση στη δημοκρατία - Εκπαίδευση για τη δημοκρατία

•     Ανθρώπινα δικαιώματα - Δικαιώματα του παιδιού

•     Δεξιότητες του ενεργού πολίτη - Εθελοντισμός και αλληλεγγύη - Σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα

•     Λογοτεχνία- Ρητορική- Φιλοσοφία, φιλοσοφία για παιδιά

•     Ιστορία της γραφής και της τυπογραφίας

•     Αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης - φιλαναγνωσία - δημιουργική γραφή

•     Αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στην εκπαίδευση για τον πολιτισμό (π.χ. παραγωγή βίντεο, ψηφιακή τέχνη, κινούμενη εικόνα)

•     Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση - δημοσιογραφικός Λόγος - μαθητικός Τύπος - μαθητικό ραδιόφωνο-Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία-Ψηφιακός Γραμματισμός

•     Άλλο (στην κατηγορία αυτή εντάσσεται οποιοδήποτε πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται στις ως άνω κατηγορίες)Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Επέκταση χρόνου υλοποίησης των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, Παράταση χρόνου Υποβολής Απολογιστικών Στοιχείων και Εκθέσεων Απολογισμού, Έκδοση Βεβαιώσεων του σχολικού έτους 2019-2020

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. πρωτ. 79827/ΓΔ4/24-06-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Επέκταση χρόνου υλοποίησης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων) και των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας του διδακτικού έτους 2019-2020», τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας που  υλοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσής μας, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, δύνανται να συνεχιστούν κατά το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021 και να ολοκληρωθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη νομοθεσία που ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή της υλοποίησής τους.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν τα έχουν συμπληρώσει ακόμα, να συμπληρώσουν τα απολογιστικά στοιχεία των προγραμμάτων Α.Υ. που υπάρχουν στις
 ηλεκτρονικές φόρμες στη σχετική ανάρτηση στο ιστολόγιο του τμήματος Α.Υ. , ανεξάρτητα από το γεγονός της ολοκλήρωσής τους, έως και τις 30 Ιουνίου 2020.
Η
 συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, καθώς και η αποστολή των απολογιστικών εκθέσεων και του παραχθέντος υλικού των προγραμμάτων που ολοκληρώθηκαν (σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. Αριθμ. πρωτ. 190790/Δ7/04-12-2019 Σχεδιασμού και Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων), παρατείνεται έως τις 30-06-2020. Ολοκληρωμένα θεωρούνται τα προγράμματα που συμπλήρωσαν 4 μήνες υλοποίησης (με συναντήσεις δια ζώσης και διαδικτυακές ), έχουν συμπληρωθεί τα ερωτηματολόγια απολογισμού και εφόσον έχουν σταλεί οι απολογιστικές εκθέσεις ή/και το παραχθέν υλικό.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ηλεκτρονική φόρμα έχει διαφορετικές ερωτήσεις για τους/τις συντονιστές/στριες των προγραμμάτων και για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην παιδαγωγική ομάδα εκπαιδευτικούς και πρέπει να συμπληρωθεί αναλόγως από όλους/όλες τους/τις Εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα

Απολογιστικά στοιχεία Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του σχολικού έτους 2019-2020

Σας κοινοποιούμε το με αριθ.  Φ.22.6/13590/26/6/2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας που σχετίζεται με την ολοκλήρωση και τον απολογισμό των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2019-2020, και παρακαλούμε:

Oι εκπαιδευτικοί των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β’ Αθήνας, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής και εκπόνησαν πρόγραμμα ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ κατά το τρέχον σχολικό έτος (2019-2020) ως Συντονιστές να συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα-απολογιστικό ερωτηματολόγιο, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.

Ø  Απολογιστικό ερωτηματολόγιο Προγράμματος Αγωγής Υγείας:  
       
   

Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου - σημαντικά σημεία:
  • Για κάθε πρόγραμμα υποβάλλεται από τον/την Συντονιστή/ντρια ή από έναν/μία εκ των εκπαιδευτικών της ομάδας υλοποίησης των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας ένα απολογιστικό ερωτηματολόγιο , είτε ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ είτε ΟΧΙ.
  • Η συμπλήρωση των πεδίων στις παρακάτω ηλεκτρονικές φόρμες παρακαλούμε να γίνει με κεφαλαία γράμματα.
  • Στη στήλη με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν το κάθε πρόγραμμα μπορείτε να προβείτε σε τροποποιήσεις που προέκυψαν στη σύνθεση της ομάδας.
Η εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας συμπλήρωση και υποβολή των παραπάνω είναι υποχρεωτική για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.

Συμπληρωματικά, οι εκπαιδευτικοί προσκαλούνται να αποστείλουν το τελικό προϊόν του προγράμματός τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (έντυπο, αφίσα, ψηφιακό δίσκο, επιτραπέζιο παιχνίδι, διεύθυνση URL δικτυακού τόπου ανάρτησης υλικού). Το υλικό σε έντυπη μορφή μπορεί να υποβληθεί ή να αποσταλεί στην έδρα της Αγωγής Υγείας Δ.Ε. Β΄ Αθήνας Έλλης 3 Χαλάνδρι μέχρι την Παρασκευή 10/7/2020 και το υλικό σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gragyg@dide-v-ath.att.sch.gr


Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι βάσει του εγγράφου υπ’ αρ. πρωτ. 79827/ΓΔ4/24-06-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ, «λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών και τη λήψη σχετικών μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19 και ενόψει της λήξης του σχολικού έτους 2019-2020, τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες Π.Ε. δύνανται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τα αρμόδια όργανα, να συνεχιστούν κατά το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021 και να ολοκληρωθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη νομοθεσία που ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή της υλοποίησής τους». Σε αυτή την περίπτωση οι Συντονιστές των παραπάνω προγραμμάτων θα κληθούν να υποβάλουν το σχετικό απολογιστικό ερωτηματολόγιο βάσει νέου εγγράφου μας μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

Απολογιστικά στοιχεία Προγραμμάτων πολιτιστικών θεμάτων σχολικού έτους 2019-2020

Σας κοινοποιούμε το με αριθ.  Φ.22.6/13589/26-6-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας που σχετίζεται με την ολοκλήρωση και τον απολογισμό των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2019-2020, και παρακαλούμε:

Oι εκπαιδευτικοί των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β’ Αθήνας, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής και εκπόνησαν πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ κατά το τρέχον σχολικό έτος (2019-2020) ως Συντονιστές να συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα-απολογιστικό ερωτηματολόγιο, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.

Ø  Απολογιστικό ερωτηματολόγιο Προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων:  

Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου - σημαντικά σημεία:
  • Για κάθε πρόγραμμα υποβάλλεται από τον/την Συντονιστή/ντρια ή από έναν/μία εκ των εκπαιδευτικών της ομάδας υλοποίησης των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας ένα απολογιστικό ερωτηματολόγιο , είτε ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ είτε ΟΧΙ.
  • Η συμπλήρωση των πεδίων στις παρακάτω ηλεκτρονικές φόρμες παρακαλούμε να γίνει με κεφαλαία γράμματα.
  • Στη στήλη με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν το κάθε πρόγραμμα μπορείτε να προβείτε σε τροποποιήσεις που προέκυψαν στη σύνθεση της ομάδας.
Η εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας συμπλήρωση και υποβολή των παραπάνω είναι υποχρεωτική για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.

Συμπληρωματικά, οι εκπαιδευτικοί προσκαλούνται να αποστείλουν το τελικό προϊόν του προγράμματός τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (έντυπο, αφίσα, ψηφιακό δίσκο, επιτραπέζιο παιχνίδι, διεύθυνση URL δικτυακού τόπου ανάρτησης υλικού). Το υλικό σε έντυπη μορφή μπορεί να υποβληθεί ή να αποσταλεί στην έδρα της Αγωγής Υγείας Δ.Ε. Β΄ Αθήνας Έλλης 3 Χαλάνδρι μέχρι την Παρασκευή 10/7/2020 και το υλικό σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gragyg@dide-v-ath.att.sch.gr


Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι βάσει του εγγράφου υπ’ αρ. πρωτ. 79827/ΓΔ4/24-06-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ, «λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών και τη λήψη σχετικών μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19 και ενόψει της λήξης του σχολικού έτους 2019-2020, τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες Π.Ε. δύνανται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τα αρμόδια όργανα, να συνεχιστούν κατά το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021 και να ολοκληρωθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη νομοθεσία που ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή της υλοποίησής τους». Σε αυτή την περίπτωση οι Συντονιστές των παραπάνω προγραμμάτων θα κληθούν να υποβάλουν το σχετικό απολογιστικό ερωτηματολόγιο βάσει νέου εγγράφου μας μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με την κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΤΣΑ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών: "Ανοίγουμε δρόμους στη ζωή"Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, στις 26 Ιουνίου 2020, η κ. Κατερίνα Μάτσα συνομιλεί με τις Ευαγγελία Φρυδά & Ευαγγελία Σιαφαρίκα Υπεύθυνες Αγωγής Υγείας ΔΔΕ & ΠΔΕ Β' Αθήνας. Μιλά για το πολυπαραγοντικό κοινωνικό φαινόμενο της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και για την πρόληψη της από παιδιά και εφήβους, για τον ρόλο των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινότητας, για τη σημασία της τέχνης και της δημιουργικότητας, για την ανάγκη ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των μαθητών και την ανάγκη ενδυνάμωσης των κοινωνικών δεσμών και της αλληλεγγύης! Όλες και όλοι μαζί "ανοίγουμε δρόμους στη ζωή".
Δείτε το βίντεο!

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση σε διαδικτυακή συνάντηση σύνδεσης και ενδυνάμωσης τον καιρό της πανδημίας με τίτλο: «Το τραύμα της προσφυγιάς και ο ιαματικός ρόλος του συμπεριληπτικού σχολείου, μέσα από την αλληλεγγύη και την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων στις 20 Ιούνη, οι Δ/νσεις Δ.Ε. & Π.Ε. Β΄ Αθήνας,  (έγγραφο ΔΔΕ) σε συνέχεια των κοινών δράσεων και παρεμβάσεων τους για την υποστήριξη των μελών της σχολικής κοινότητας στον καιρό της πανδημίας συνδιοργανώνουν, μέσω των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, διαδικτυακή συνάντηση σύνδεσης και ενδυνάμωσης για εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών/-τριών των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους με τίτλο: «Το τραύμα της προσφυγιάς και ο ιαματικός ρόλος του συμπεριληπτικού σχολείου, μέσα από την αλληλεγγύη και την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα» την Πέμπτη 25/06/2020 και ώρες 18:00-20:00.

Προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/ριες θα είναι: ο κ. Γιώργος Τσιάκαλος, Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ, ο κ. Απόστολος Βεΐζης, Γιατρός, Διευθυντής Προγραμμάτων του Ελληνικού Τμήματος των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» η κ. Καλλιόπη Παπαδημητρίου, εκπαιδευτικός, Συντονίστρια εκπαίδευσης προσφύγων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ριτσώνας, ο κ. Χρήστος Στεφάνου, εκπαιδευτικός, Συντονιστής εκπαίδευσης προσφύγων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ελαιώνα και η κ. Κωνσταντίνα Κοεμτζίδου, εκπαιδευτικός, Δ/ντρια 5ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας, M.ed. Επιστήμες της Αγωγής.

Στόχος της συνάντησης αυτής είναι η έγκυρη ενημέρωση και η περαιτέρω ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν τα παιδιά πρόσφυγες που διαβιούν στη χώρα μας, καθώς «τα τραύματα της προσφυγιάς που κουβαλούν αυτά τα παιδιά απαιτούν να χτιστεί μέσα τους η εμπιστοσύνη ότι ο γύρω κόσμος δεν αποτελεί αποκλειστικά πηγή κινδύνου, ότι οι άλλοι άνθρωποι μπορούν να είναι φίλοι, ότι το προσφυγόπουλο ως πρόσωπο είναι αποδεκτό σ’ αυτόν τον κόσμο».


Η Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Αλληλεγγύη, σύμφωνα με τις θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της Αγωγής Υγείας, αποσκοπεί στην ανάπτυξη της κατανόησης της κοινής ευθύνης να καταστούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα πραγματικότητα σε κάθε κοινότητα και γενικότερα στην κοινωνία. Υπ’ αυτή την έννοια, η Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη πρόληψη των παραβιάσεων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για έναν κόσμο με συμπερίληψη, σεβασμό και αξιοπρέπεια για όλες και όλους.


Ο αριθμός των συμμετεχόντων/-ουσών  που μπορούν να συνδεθούν μέσω της πλατφόρμας και να λάβουν μέρος στην συζήτηση, θέτοντας ερωτήματα στον ομιλητή, ανέρχεται στα 500 άτομα.

Απαιτείται προεγγραφή, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας  :
μέχρι την Τετάρτη 24/06/2020 στις 14:00.

Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την διαδικασία και τον κωδικό  σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική. 
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο/η μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας.

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση σε διαδικτυακή συνάντηση σύνδεσης και ενδυνάμωσης τον καιρό της πανδημίας με τίτλο «Δικαίωμα στην Υγεία και στην Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια»


Η Δ/νση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας σε συνεργασία με την Δ/νση Π.Ε. Β’ Αθήνας, μέσω των αντίστοιχων Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, (έγγραφο ΔΔΕ)  σε συνέχεια των κοινών δράσεων και παρεμβάσεων τους για την υποστήριξη των μελών της σχολικής κοινότητας στον καιρό της πανδημίας συνδιοργανώνουν, διαδικτυακή συνάντηση  σύνδεσης και ενδυνάμωσης για εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών/-τριών των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους με τίτλο: «Δικαίωμα στην Υγεία και στην Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια» τη Δευτέρα 22/06/2020 και ώρες 19:00-21:00.

Στην συνάντηση έχουν προσκληθεί και θα μιλήσουν ο κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Δ/ντής του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, η κ. Ντορέττα Αστέρη, δρ. Ειδικής Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Σύμβουλος του ΙΕΠ, μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας και η κ. Μαρία Χατζηνικολάου, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ελληνικό Τμήμα Διεθνούς Αμνηστίας.

Στο πλαίσιο της έκθεσης που εξέδωσε η Διεθνής Αμνηστία τον Απρίλιο του 2020 «Ανάνηψη τώρα: Το ελληνικό σύστημα υγείας μετά από μία δεκαετία λιτότητας», εν μέσω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης του Covid-19, ανακύπτει ένας γόνιμος προβληματισμός που αφορά το δικαίωμα της πρόσβασης στην υγεία και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η δεκαετία της λιτότητας που προηγήθηκε έχει προκαλέσει ένα πλήθος προβλημάτων που υπονομεύουν την προσβασιμότητα και την οικονομική προσιτότητα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Ελλάδα.

Τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην υγεία αποτελούν έναν αδιάσπαστο κρίκο στην αλυσίδα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η Διεθνής Αμνηστία μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιεί στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «Εγώ κι Εσύ Μαζί: Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα», επιχειρεί να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από το κοινωνικό δικαίωμα της πρόσβασης στην υγεία μέσα στο σχολείο, στις συζητήσεις των μαθητών/ριών στο πλαίσιο της εποικοδόμησης της γνώσης.

Στη συνάντηση θα γίνει και η παρουσίαση του e-book με τίτλο Αγώνας σε Καιρό Αβεβαιότητας: Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πανδημία, που επιμελήθηκε και έδωσε στη δημοσιότητα το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, όπου αναλύονται θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτά διαμορφώνονται στο νέο περιβάλλον της πανδημίας.

· Ποιες είναι οι επιπτώσεις στις πανδημίας στα ανθρώπινα δικαιώματα;
· Πώς επηρεάζονται συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες υπό την απειλή του κορονοϊού;
· Πόσο αλλάζει η στρατηγική και η οργάνωση του αγώνα για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη νέα εποχή;
· Ποιο είναι το περιβάλλον της επόμενης μέρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Απώτερος στόχος της συνάντησης είναι η ίδρυση Σχολικού Δικτύου Αγωγής Υγείας με τίτλο: «Υπερασπίζομαι, διεκδικώ, στηρίζω τα Ανθρώπινα Δικαιώματα».

Ο αριθμός των συμμετεχόντων/-ουσών  που μπορούν να συνδεθούν μέσω της πλατφόρμας και να λάβουν μέρος στην συζήτηση, θέτοντας ερωτήματα στον ομιλητή, ανέρχεται στα 500 άτομα.

Απαιτείται προεγγραφή, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtjYC-rGbTY0RsLFHyHqa0eM4Zm1viDxnytvfQlUjw8hHqWg/viewform
μέχρι τη Δευτέρα 20/06/2020 στις 14:00.

Οι συμμετέχοντες/-ουσες  θα επιλεγούν με βάση τη χρονοσήμανση συμπλήρωσης της φόρμας και θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την διαδικασία και τον κωδικό  σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.