Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,

όσοι από σας αποφασίσετε να αναλάβετε την υλοποίηση προγράμματος Αγωγής Υγείας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 178852/ΓΔ4/6-11-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ για το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση των Προγραμμάτων, θα βρείτε εδώ κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση του σχεδίου υποβολής.

1η σελίδα του Σχεδίου Υποβολής Προγράμματος (σελίδα 13 της εγκυκλίου): σημειώνετε  τον ΙΔΙΟ αριθμό πρωτοκόλου που αναγράφεται και στο διαβιβαστικό που θα απευθύνετε προς τη Δ/νση β/βάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας.

Η θεματολογία των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας αναφέρεται στο Παράρτημα 2 στις σελίδες 18 & 19. Στο σχέδιο υποβολής συμπληρώνετε την πλησιέστερη προς το θέμα που προτίθεστε να πραγματευτείτε.

2η σελίδα του Σχεδίου Υποβολής Προγράμματος (σελίδα 14 της εγκυκλίου): Ο/η συντονιστής/ίστρια της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος, που στην εγκύκλιο αναφέρεται ως αναλαμβάνων, είναι ΕΝΑΣ
Μπορεί να υλοποιήσει το πρόγραμμα μόνος/-η του/της ή με τη βοήθεια παιδαγωγικής ομάδας. Στην παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν από ένας έως τρεις εκπαιδευτικοί. 

Το πεδίο ΩΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ συμπληρώνεται μόνο εάν ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει ωράριο (2 ώρες συνολικά ανά πρόγραμμα, και έως δύο 2 ώρες ανά εκπαιδευτικό - π.χ. σε ένα πρόγραμμα με τρεις συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν συμπλήρωση 1 ώρας οι δύο από τους τρεις ή 2 ώρες ο ένας εξ αυτών)
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
1. Για το τρέχον σχολικό έτος η συμπλήρωση ωραρίου για τους εκπαιδευτικούς δικαιολογείται εφόσον έχουν καλυφθεί όλες οι αναθέσεις των ειδικοτήτων τους στη σχολική μονάδα όπου ανήκουν καθώς και σε σχολικές μονάδες του οικείου ΠΥΣΔΕ. Το διατιθέμενο δίωρο θα δίνεται ύστερα από απόφαση του οικείου ΠΥΣΔΕ. Για το σχολικό έτος 2015-2016 οι κοινές ειδικότητες (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν δικαιούνται συμπλήρωσης ωραρίου λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού. Στις περιπτώσεις στις οποίες το οικείο ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ έχουν καλυφθεί πλήρως τα κενά στις προαναφερθείσες ειδικότητες, δύναται να εγκριθεί συμπλήρωση ωραρίου για υλοποίηση προγραμμάτων με απόφαση ΠΥΣΔΕ και ύστερα από σχετική βεβαίωση του οικείου ΠΥΣΠΕ ότι έχουν πλήρως καλυφθεί οι ανάγκες στην αντίστοιχη ειδικότητα.
2. Για το τρέχον σχολικό έτος δεν προβλέπεται υπερωριακή αποζημίωση των εκπαιδευτικών που έχουν πλήρες ωράριο και υλοποιούν πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων επιπλέον.
Στο πεδίο "Σχετική επιμόρφωση" αναφέρεται μόνον ο φορέας επιμόρφωσης ( Διευθύνσεις εκπαίδευσης, ΑΕΙ-ΤΕΙ, Διεθνείς Οργανισμοί, κλπ) Δεν αναγράφονται άλλα πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι, διδακτορικοί τίτλοι σπουδών.

ΜΑΘΗΤΕΣ: Δεν αναφέρεται στην εγκύκλιο κατώτατο όριο αριθμού μαθητών. Συνιστάται η ομάδα να αποτελείται από 15 τουλάχιστον μαθητές, που, εφόσον δεν υπάρξουν διαρροές, θεωρείται ένας ιδανικός αριθμός για την υλοποίηση ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας.

Στα πεδία "ημέρα" και "ώρα" συνάντησης της ομάδας, μπορούν να αναγραφούν μία ή δύο μέρες, με την προϋπόθεση οι συναντήσεις της ομάδας Αγωγής Υγείας να διαρκούν δύο πλήρεις διδακτικές ώρες (σαρανταπέντε λεπτών εκάστη) και να είναι εκτός του ωρολογίου προγράμματος.
 
θα βρείτε εδώ μία φόρμα υποβολής προγράμματος Αγωγής Υγείας, η οποία βασίζεται στο
στο ενδεικτικό σχέδιο υποβολής προγράμματος του ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 178852/ΓΔ4/6-11-2015.

Η φόρμα αυτή δημιουργήθηκε για τη διευκόλυνση, κυρίως, συναδέλφων που θα αναλάβουν για πρώτη φορά την υλοποίηση Προγράμματος Αγωγής Υγείας, αλλά και για την καλύτερη διαχείριση των αιτήσεων σας από το Τμήμα Αγωγής Υγείας, μιας και ο χρόνος τόσο για την υποβολή όσο και για την έγκριση των προγραμμάτων είναι σημαντικά περιορισμένος. 

Προσοχή!!! Αυτή η φόρμα δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση το έντυπο που θα πρέπει να πρωτοκολλήσετε και να καταθέσετε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας, έως τις 20 Νοεμβρίου 2015. Μπορείτε όμως να τη χρησιμοποιήσετε ως μπούσουλα για τη συμπλήρωση του εντύπου.

ΦΟΡΜΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου που θα πρέπει να καταθέσετε.

Τα πεδία Α, Β, Γ, Δ, είναι συμπληρωμένα στη φόρμα και μπορείτε να κρατήσετε το περιεχόμενο ως έχει και στο έντυπο σχέδιο.  
(Η συμπλήρωση τους βιβλιογραφικά στηρίζεται στο Εγχειρίδιο «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ – Βασικές Αρχές, Σχεδιασμός προγράμματος» Μ. Στάππα - Μουρτζίνη, ΥΠΕΠΘ (http://www.pi-schools.gr/programs/agogi_ygeias/agogi_ygeias.pdf)

Παραθέτουμε στη συνέχεια συμπληρωματικά, επικουρικά ως προς τη συμπλήρωση του σχεδίου υποβολής, στοιχεία που μπορείτε, προεραιτικά, να χρησιμοποιήσετε, στο έντυπο.

1. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - (Πεδίο Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ

Στην Παιδαγωγική διαδικασία, στο πεδίο «Υποθέματα», αν για παράδειγμα ασχολείστε με το θέμα ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, ενδεικτικά μπορείτε να βάλετε : εγώ και ο εαυτός μου, εγώ και οι άλλοι, θετικά συναισθήματα, αρνητικά συναισθήματα, αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου, διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου κ.λπ, Αν ασχολείστε με το θέμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ : Βασικές θρεπτικές ουσίες και προέλευσή τους, προέλευση των τροφών και θρεπτική τους αξία, επιπτώσεις του τρόπου διατροφής στην υγεία, τροφές του σήμερα-τροφές του παρελθόντος, θρησκεία και διατροφικές συνήθειες, μεταλλαγμένα προϊόντα-τυποποιημένα προϊόντα, το οικονομικό κόστος της διατροφής σήμερα, πολιτική και διατροφή, οικονομία και διατροφή, διαφήμιση και διατροφή.


2.  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ -Πεδίο Β.  
Στο πεδίο των παιδαγωγικών στόχων, καλό είναι να βάλετε τους πιο βασικούς και εύκολα επιτεύξιμους στόχους, τους οποίους μπορείτε να αξιολογήσετε στο τέλος.

 

3. α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ - ΜΕΘΟΔΟΙ  (πεδίο Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ)
Σαν μεθοδολογία υλοποίησης, αναφέρετε τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσετε, όπως :
  •   project
  •  συστημική μέθοδος
  •  μέθοδος επίλυσης προβλήματος(οι τεχνικές μπορούν να αναφερθούν, αλλά δεν είναι απαραίτητο), κ.λπ.

Μπορείτε να επιλέξτε από τη λίστα μία ή περισσότερες στρατηγικές - μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε επιμέρους στόχο, στο πλαίσιο της ενεργητικής και βιωματικής μάθησης για την υποστήριξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών: 
  •  
     4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ (πεδίο Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ)

     

  Στις συνεργασίες με διάφορους φορείς, μπορείτε να αναφέρετε : 
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Σχολές και Τμήματα) κ.λπ., Δήμους, Διεθνείς Οργανισμούς 

Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιους φορείς με τους οποίους μπορείτε να συνεργαστείτε: 

  • -[ΑΡΓΩ, ΙΡΙΔΑ, ΠΡΟΝΟΗ]
  • 18 ΑΝΩ
  •  

5. Πεδίο Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
       1.  Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προγραμμάτων 20-11-2014
 
    2. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων της κάθε Σχολικής Μονάδας, κατατίθενται τα παραδοτέα του κάθε προγράμματος στον αντίστοιχο Υπεύθυνο και ο Διευθυντής του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων του Σχολείου, σύμφωνα με το σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους (σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 178852/ΓΔ4/6-11-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ για το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση των Προγραμμάτων).
    Αν χρειάζεστε επιπλέον διευκρινίσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου τηλεφωνικά (210 63 99 597, ή 697 43 59 654 ). Επίσης είμαι στη διάθεσή σας, εφόσον το επιθυμείτε, να σας συναντήσω ή στο χώρο του σχολείου σας ή στο γραφείο του Τμήματος Αγωγής Υγείας, Έλλης 3, Χαλάνδρι.
Με την έγκριση των προγραμμάτων και ανάλογα με τα θέματα που θα έχετε επιλέξει, θα ακολουθήσουν κύκλοι σεμιναρίων ανά περιοχές, με προτεραιότητα για τους συναδέλφους που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά πρόγραμμα Αγωγής Υγείας. 
Τέλος, στο Τμήμα Αγωγής Υγείας υπάρχει στη διάθεσή σας ευρείας γκάμας εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση των προγραμμάτων σας. 
  
Μπορείτε ακόμα να συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ – Βασικές Αρχές, Σχεδιασμός προγράμματος» Μ. Στάππα - Μουρτζίνη, ΥΠΕΠΘ (http://www.pi-schools.gr/programs/agogi_ygeias/agogi_ygeias.pdf)

Δεν υπάρχουν σχόλια: