Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

1) Απολογιστικά στοιχεία προγραμμάτων Αγωγής Υγείας για το σχολικό έτος 2015-2016, 2) Εκθέσεις πεπραγμένων, 3) Βεβαίωση Διευθυντή/-ντριας για ολοκλήρωση του Προγράμματος, 4) Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2016-2017Παρακαλούνται οι Διευθυντές/-ντριες των σχολείων να ενημερώσουν εγγράφως

Α) τους εκπαιδευτικούς που υλοποίησαν προγράμματα Αγωγής Υγείας κατά το σχολικό έτος 2015-2016 (σύμφωνα με την απόφαση 178852/ΓΔ4/6-11-2015)) για τα παρακάτω:

  1. Να αποστείλουν ηλεκτρονικά τις εκθέσεις πεπραγμένων, έως τις 28 Ιουνίου 2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση gragyg@dide-v-ath.att.sch.gr (με κοινοποίηση στο lifryd@yahoo.fr) Σ’ αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται: σύντομη περιγραφή της υλοποίησης του προγράμματος, ημερολόγιο δράσεων, τρόποι διάχυσης δράσεων στη σχολική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία, αξιολόγηση του προγράμματος ως προς τους αρχικούς στόχους και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν σκόπιμο να αναφερθεί.
  2. Να αποστείλουν συνημμένα βεβαίωση του/της Διευθυντή/-ντριας για την ολοκλήρωση ή μη του προγράμματος σύμφωνα με το αρχικό Σχέδιο Υποβολής.
  3. Να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια με τα απολογιστικά στοιχεία της υλοποίησης των προγραμμάτων σχ. έτους 2015-2016 ως εξής:
α) Οι συντονιστές/-στριες των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας:

                  β) Οι συμμετέχοντες/-ουσες στις παιδαγωγικές ομάδες των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας (o/η καθένας/-μία χωριστά).
Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ.: Γ7/167127/15/10/2014 (παράγραφος 1.5) του Υ.ΠΑΙ.Θ., είναι απαραίτητο ο/η Διευθυντής/ντρια να ενημερώνει εγγράφως την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων Α.Υ. του σχολείου, σύμφωνα με το αρχικό Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος. Η έγγραφη ενημέρωση του Διευθυντή αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση Βεβαίωσης Υλοποίησης ή Συμμετοχής στην παιδαγωγική ομάδα του Προγράμματος.

Β) τους εκπαιδευτικούς που δεν υλοποίησαν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, για τη δυνατότητα που έχουν
  • να συμπληρώσουν το παρακάτω σύντομο ερωτηματολόγιο:
https://docs.google.com/forms/d/1NNzEyBmnbJHi4Oer7CLko-8ws5hMYO9WoRVIRJuXqFE/viewform με σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό και τον έγκαιρο προγραμματισμό των επιμορφωτικών δράσεων του τμήματος Α.Υ., που έχουν ως στόχο την κάλυψη των αναγκών και των επιθυμιών των εκπαιδευτικών ως προς την ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, για το σχολικό έτος 2016-2017, αλλά και ανεξαρτήτως αυτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: