Προγράμματα Αγωγής Υγείας 2017-2018

Έγκριση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 2017-2018 (αρ. έγκρ.11/12/2017/Φ.22.6/23130)


Έγκριση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 2016-2017  (αρ. έγκρ. 06/12/2016/ Φ.22.6/21662)

Εγκύκλιος Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2016-2017

Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας του σχολικού έτους 2014-2015 εγκρίθηκαν σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ 13-10-16/170596/ΓΔ4

Εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Εγκύκλιος Παράρτημα 1 Σχέδιο Υποβολής 2016-2017

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 

Προγράμματα Αγωγής Υγείας 2015-2016

Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας του σχολικού έτους 2014-2015 εγκρίθηκαν σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ Φ22.6/

Από την Διεύθυνση Δ.Ε. Β' Αθήνας ανακοινώνεται η έγκριση των μέχρι και 23-11-2015 υποβληθέντων Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Δείτε σχετικό έγγραφο

Εγκύκλιος 2015-2016

Έγκριση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας σχολικού έτους 2014-2015

Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας του σχολικού έτους 2014-2015 εγκρίθηκαν σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ Φ22.6/24006/31-10-14.
Απόφαση έγκρισης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας σχολικού έτους 2014-2015

Ο εκπαιδευτικός που υλοποιεί πρόγραμμα Αγωγής Υγείας καλό θα είναι να το προσαρμόσει στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες κάθε κοινωνικής ομάδας, και η ενεργή συμμετοχή του, με δεδομένο ότι η Αγωγή Υγείας  δεν αποτελεί γνωστική περιοχή ενός μόνο επιστημονικού κλάδου, εξασφαλίζεται με :
 • τη δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
 • την παροχή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και τη δυνατότητα συνεχούς εμπλουτισμού του
 • την παροχή κινήτρων σε όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα
 • τη μεθόδευση της συνεργασίας σχολείου – κοινότητας
 • τη συστηματική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του προγράμματος και την αναπροσαρμογή του εφόσον κρίνεται αναγκαίο
Για την εφαρμογή προγράμματος στο σχολείο, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ορισμένες βασικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Αγωγή Υγείας:
 • είναι μια συνεχής διαδικασία που αναγνωρίζει τις ανάγκες όλων των μαθητών
 • θα πρέπει να εμφανίζεται σε πολλά μέρη του αναλυτικού προγράμματος
 • δεν θα πρέπει να προκαλεί προσωπική ενόχληση ή να θίγει οποιαδήποτε ομάδα ατόμων
 • δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται αποκλειστικά στο «κάνε αυτό» ή «μην κάνεις αυτό»
 • θα πρέπει να στηρίζεται σε μια εκτίμηση των παραγόντων που επιδρούν στη συμπεριφορά των νέων ανθρώπων
 • θα πρέπει να εστιάζει περισσότερο στην υγιή ανάπτυξη παρά στην αντικοινωνική συμπεριφορά
 • θα πρέπει στηρίζεται στο περιεχόμενο της οικογενειακής ζωής
 • δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο περιστατικό κάποιας χρονιάς, αλλά ως ένα τμήμα μιας εκτεταμένης και συνεχούς διαδικασίας 
 • θα πρέπει να είναι ευαίσθητη στις επιθυμίες των γονέων
Εργαλεία που διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στην επιτυχή έκβαση του έργου του μπορεί να είναι τα εκπαιδευτικά πακέτα (τα οποία μπορεί να αναζητήσει στις οργανωμένες βιβλιοθήκες των σχολικών μονάδων ή στο Γραφείο Αγωγής Υγείας). Σε αυτά θα εντοπίσει βιωματικά εργαλεία καθώς και μια ποικιλία μαθησιακών προσεγγίσεων (ερωτηματολόγια, καταιγισμός ιδεών, μελέτη περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, επίλυση προβλήματος, μέθοδος Project) και διδακτικών τεχνικών (δραστηριότητες γνωριμίες, δραστηριότητες προθέρμανσης, τεχνικές χωρισμού σε υποομάδες, δραστηριότητες που δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης).