Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

1. Απολογιστικά στοιχεία προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του σχολικού έτους 2016-2017, 2. Εκθέσεις πεπραγμένων, 3. Βεβαιώσεις Δντών/ντριών, 4. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για επιμορφώσεις εκπαιδευτικών σε θέματα Αγωγής Υγείας για το σχολικό έτος 2017-2018

Ενημερώνουμε


Α) τους εκπαιδευτικούς που υλοποίησαν προγράμματα Αγωγής Υγείας κατά το σχολικό έτος 2015-2016 (σύμφωνα με την απόφαση 06/12/2016/Φ22.6/21662) για τα παρακάτω:


1. Να αποστείλουν ηλεκτρονικά τις εκθέσεις πεπραγμένων, έως τις 22 Ιουνίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση gragyg@dide-v-ath.att.sch.gr (με κοινοποίηση στο lifryd@yahoo.fr) Σ’ αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται: σύντομη περιγραφή της υλοποίησης του προγράμματος, ημερολόγιο δράσεων, τρόποι διάχυσης δράσεων στη σχολική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία, αξιολόγηση του προγράμματος ως προς τους αρχικούς στόχους και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν σκόπιμο να αναφερθεί.
2. Να αποστείλουν συνημμένα βεβαίωση του/της Διευθυντή/-ντριας για την ολοκλήρωση ή μη του προγράμματος σύμφωνα με το αρχικό Σχέδιο Υποβολής.
3.  Να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια με τα απολογιστικά στοιχεία της υλοποίησης των προγραμμάτων σχ. έτους 2016-2017 ως εξής:

α) Οι συντονιστές/-στριες των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας:

      β) Οι συμμετέχοντες/-ουσες στις Παιδαγωγικές Ομάδες των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας (από όλους τους συμμετέχοντες στην παιδαγωγική ομάδα).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηλεκτρονική φόρμα είναι διαφορετική για τους συντονιστές των προγραμμάτων και τους συμμετέχοντες στην παιδαγωγική ομάδα και πρέπει να συμπληρωθεί από τον καθένα/καθεμία χωριστά. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί η φόρμα από τον Συντονιστή  Εκπαιδευτικό του Προγράμματος δεν θα χορηγηθούν βεβαιώσεις. Ο Συντονιστής/στρια πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα απολογισμού ακόμα κι αν δεν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα (το πρόγραμμα θεωρείται ότι δεν υλοποιήθηκε όταν η διάρκειά του είναι μικρότερη των 5 μηνών).

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: Γ7/170596/13-10-2016 Εγκύκλιο Σχολικών Δραστηριοτήτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. η παιδαγωγική ομάδα κάθε προγράμματος παρουσιάζει σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων τον απολογισμό της, ώστε να διαχέονται οι καλές πρακτικές εντός της σχολικής μονάδας.

Η αποστολή έκθεσης πεπραγμένων, η συμπλήρωση των απολογιστικών στοιχείων και η βεβαίωση του Διευθυντή/ντριας αποτελούν προϋπόθεση για τη χορήγηση Βεβαίωσης Υλοποίησης ή Συμμετοχής στην παιδαγωγική ομάδα του Προγράμματος.

Β) τους εκπαιδευτικούς που δεν υλοποίησαν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, για τη δυνατότητα που έχουν να συμπληρώσουν το παρακάτω σύντομο ερωτηματολόγιο:


Η συμπλήρωση του παραπάνω ερωτηματολογίου από τους εκπαιδευτικούς θα συμβάλλει στον καλύτερο σχεδιασμό και τον έγκαιρο προγραμματισμό των επιμορφωτικών δράσεων του τμήματος Α.Υ., που έχουν ως στόχο την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών ως προς την ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας για το σχολικό έτος 2016-2017, αλλά και ανεξαρτήτως αυτής. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: