Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος Αγωγής Υγείας: «Οδηγός Πρόληψης Αλκοόλ – ΟΠΑ»


Το Τμήμα Αγωγής Υγείας της ΔΔΕ Β’ Αθήνας, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 03-11-2016/Φ20.1/185168/Δ2 έγκριση του ΥΠΠΕΘ,  προτίθεται να υλοποιήσει στα σχολεία της οικείας Διεύθυνσης, διαμέσου της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας και σε συνεργασία με του Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Κηφισιάς «ΠΡΟΝΟΗ» την εφαρμογή πιλοτικού  προγράμματος Αγωγής Υγείας: «Οδηγός Πρόληψης Αλκοόλ – ΟΠΑ», εστιασμένο στην πρόληψη χρήσης αλκοόλ σε μαθητές.

Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε από το Κέντρο Πρόληψης «ΠΡΟΝΟΗ» και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων-Λυκείων, με προτεραιότητα στους μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου και της Γ΄ τάξης του  Λυκείου. Θα υλοποιείται κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών, μετά από αίτημα και τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του σχολείου. Ο συνολικός αριθμός εφήβων μπορεί να είναι γύρω στα  30  άτομα (1 τμήμα)/ανά παρέμβαση. Η διάρκειά του είναι 2 ώρες και θα υλοποιείται στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης Δήμου Κηφισιάς – ΟΚΑΝΑ «ΠΡΟΝΟΗ» ή στο σχολείο (κατόπιν αιτήματος του διευθυντή), στη διάρκεια κάθε σχολικού έτους, το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου- Μαΐου. Θα δοθεί προτεραιότητα στα σχολεία της Κηφισιάς λόγω εντοπιότητας του Κέντρου.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε (3) τρία τμήματα γυμνασίου και (3) τρία τμήματα λυκείου κατά το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017, και από την επόμενη σχολική χρονιά θα εφαρμοστεί καθολικά στους μαθητές δευτεροβάθμιας, ενώ παράλληλα θα γίνει εκπαίδευση εκπαιδευτικών ώστε να υλοποιούν απευθείας παρεμβάσεις στους μαθητές. Ως ιδανική περίοδος υλοποίησης του προγράμματος «Οδηγός Πρόληψης Αλκοόλ – ΟΠΑ» κρίνεται η περίοδος που προηγείται των πολυήμερων εκπαιδευτικών εκδρομών.

Επικουρικές παρεμβάσεις :

Καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος θα παρέχεται η δυνατότητα για την υλοποίηση παρεμβάσεων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης σε γονείς και εκπαιδευτικούς σε απογευματινές ώρες, προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοήσουν την σημαντικότητα της παροχής τεκμηριωμένων γνώσεων, την καλλιέργεια υγιών στάσεων,  συμπεριφορών και δεξιοτήτων για ουσιαστική αντιμετώπιση της χρήσης αλκοόλ σε μαθητές δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: