Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

ΘΕΜΑ: 1) Απολογιστικά στοιχεία προγραμμάτων Αγωγής Υγείας για το σχολικό έτος 2014-15, 2) Εκθέσεις πεπραγμένων, 3) Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Eπιμορφώσεις Εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2015-2016Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν προγράμματα Αγωγής Υγείας κατά το σχολικό έτος 2014-2015 (σύμφωνα με την απόφαση 24006/Φ22.6/31-10-14) να αποστείλουν ηλεκτρονικά τις εκθέσεις πεπραγμένων, έως τις 19 Ιουνίου 2015 (παράταση υποβολής) στην ηλεκτρονική διεύθυνση gragyg@dide-v-ath.att.sch.gr. Σ’ αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται: σύντομη περιγραφή της υλοποίησης του προγράμματος, ημερολόγιο δράσεων, τρόποι διάχυσης δράσεων στη σχολική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία, αξιολόγηση του προγράμματος ως προς τους αρχικούς στόχους και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν σκόπιμο να αναφερθεί.
Επίσης, για τον καλύτερο σχεδιασμό και τον έγκαιρο προγραμματισμό των επιμορφωτικών δράσεων του τμήματος Α.Υ., που έχουν ως στόχο την κάλυψη των αναγκών και των επιθυμιών των εκπαιδευτικών ως προς την ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, για το σχολικό έτος 2015-2016, παρακαλούνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια που περιλαμβάνουν: α)απολογιστικά στοιχεία, β)εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θεματολογία και τη μορφή των επιμορφώσεων του τμήματος Α.Υ.
Τα ερωτηματολόγια απευθύνονται:
1.      Στους συντονιστές των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας
2.      Στους συμμετέχοντες στις παιδαγωγικές ομάδες των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ.: Γ7/167127/15/10/2014 (παράγραφος 1.5) του Υ.ΠΑΙ.Θ., είναι απαραίτητο ο/η Διευθυντής/ντρια να ενημερώνει εγγράφως την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων Α.Υ. του σχολείου, σύμφωνα με το αρχικό Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος. Η έγγραφη ενημέρωση του Διευθυντή αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση Βεβαίωσης Υλοποίησης ή Συμμετοχής στην παιδαγωγική ομάδα του Προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: