Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Ορισμός Συντονιστών για το πρόγραμμα «Κοινωνικό Σχολείο» ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής


Ο   Περιφερειακός    Διευθυντής    Π.Ε.  και  Δ.Ε.  Αττικής 
Έχοντας υπόψη:
1.Το υπ’ αριθ. Γ.Δ.58β/01-09-2014 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.Το υπ’ αριθ. 187363/ΓΔ4/19-11-2014 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.. 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε: 
Ορίζουμε τον Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας κάθε Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής ως υπεύθυνο συντονισμού της υλοποίησης των δράσεων του Κοινωνικού Σχολείου ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

Δεν υπάρχουν σχόλια: