Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης & Αντιμετώπισης φαινομένων της Σχολικής Βίας & Εκφοβισμού (ΣΒΕ)


Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων που αναφέρονται ανωτέρω

Καλεί

1. Τα μελη των ομάδων εργασίας «ΕΣΥΔΠ» (Επιτροπές Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης), όπως έχουν συσταθεί με τον υπ. αριθμ. πρωτ. 6480/01-07-2014 (ΦΕΚ 416/ΥΟΔΔ/16-07-2014) Υπουργική Απόφαση, και κάθε τροποποίηση αυτής

2. Τα μέλη των ΠΟΔΠ(Περιφερειακές Ομάδες Δράσεων Πρόληψης), όπως έχουν συσταθεί με τις αντίστοιχες αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης της χώρας και κάθε τροποποίηση αυτών

3. Τα μέλη των ΟΔΠ (Ομάδες Δράσεων Πρόληψης) των Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων, Γυμνάσιων και Λυκείων της χώρας, όπως έχουν οριστεί με την αντίστοιχη απόφαση του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής τους μονάδας και έχουν καταγραφεί στο σχετικό πρακτικό, και κάθε τροποποίηση αυτής.

Να προχωρήσουν:

α) στην ηλεκτρονική καταχώρηση και διαχείριση των μελών του δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού και

β) στην οργάνωση της δράσης τους για το σχολικό έτος 2014 -2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: